Jaarrekening 2017

menu

Jaarrekening in het kort

Dit moment leent zich ook uitstekend om stil te staan bij enkele bijzonderheden van het afgelopen jaar. In de programma- en productbladen vindt u het totaaloverzicht van alles wat we hebben gedaan en bereikt. Hieronder een korte samenvatting daarvan.

Een goed gesprek over Etten-Leur met onze inwoners en partners

De afgelopen jaren investeerden we nog meer in de relatie met onze partners (de 5 O’s). Het afgelopen jaar zetten zij zich weer actief in voor het welzijn van onze inwoners. Eén van de hoogtepunten van de samenwerking met onze inwoners, was de Koerskaart: het gezellige vragenspel voor een goed gesprek over Etten-Leur. Samen met Team Etten-Leur (een groep actieve inwoners en ambtenaren) is dit spel ontwikkeld en verspreid over Etten-Leur. Bijna 900 Etten-Leurenaren voerden met elkaar een goed gesprek over Etten-Leur. De gemeenteraad hield een telefonische enquête en ging op bezoek bij de 5 O's in de gemeente. Ook voerden we gesprekken met onze partners over de Omgevingsvisie: de ruimtelijke vertaling van ons beleid met een doorkijk naar 2030. Zo verzamelden we wat onze inwoners (en andere partners) belangrijk vinden voor de komende jaren. Ook gaven zij daarbij aan wat zij zelf wilden bijdragen aan onze gemeente en gemeenschap. Veel informatie die de gemeentelijke organisatie vertaalde naar bouwstenen, waar de nieuwe gemeenteraad haar voordeel mee kan doen bij het opstellen van het raadsprogramma. En op een later moment stellen we ook de Omgevingsvisie op.

Gemakkelijke dienstverlening

Onze dienstverlening met als motto ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ is verbeterd. En persoonlijk betekent in dit geval dat we rekening houden met de menselijke maat en gastheerschap. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat onderzoek uitvoeren naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten bij de overheden voor inwoners en bedrijven. Het Ministerie kijkt of het product digitaal aan te vragen is en scoort de manier waarop dat kan (van niet digitaal, digitaal downloaden en printen tot het werken met DigiD of e-Herkenning). De resultaten van de gemeente Etten-Leur voor de digitale volwassenheid voor ondernemers en inwoners zijn verbeterd. In 2017 realiseerden we drie e-Diensten Burgerzaken. De tevredenheid over de dienstverlening groeide in 2017, zowel digitaal als in persoonlijk contact.

Betrouwbaarheid vraagt ook om controle

Dienstverlenend en betrouwbaar zijn, betekent ook dat we controleren of iedereen zich netjes aan de regels en wetten houdt. Ook dat verwachten onze inwoners van ons. Door deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit wordt adresfraude bestreden en wordt voorkomen dat mensen misbruik maken van de dienstverlening. Door de samenwerking van de diverse teams in de organisatie, maar ook met andere instanties zoals onder andere belastingdienst, UWV, politie en justitie (ondersteund door de VNG) pakken we fraude streng maar rechtvaardig aan. Door deze aanpak komen we ook andere zaken op spoor. We zien bijvoorbeeld waar we kunnen helpen met (schuld)hulpverlening, maar ontdekken zo ook andere zaken zoals wietplantages.

Een nieuwe beeldtaal passend bij ons karakter

Eind 2017 presenteerden we een nieuwe beeldtaal. Deze beeldtaal kwam niet zomaar tot stand. We vroegen onze inwoners eerder hoe zij naar Etten-Leur kijken en welke stijl daarbij past. Ook voerden studenten een onderzoek uit. Daaruit bleek dat onze inwoners Etten-Leur als kleurrijk en ondernemend karakteriseren. Daar hoort een meer dynamische en kleurrijke beeldtaal bij. En zo voerden we dat in 2017 ook uit. Met het afscheid van de burgemeester en de komst van de nieuwe pasten we de beeldtaal voor het eerst toe.

Goed omgaan met informatie

Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker. In aanloop naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de nieuwe Privacywet genoemd, pakten we zaken op het terrein techniek, procedure en contracten op. Ook werkten we aan een vergroting van de bewustwording en kennis over dit onderwerp. Een Functionaris Gegevensbescherming is geworven voor het verder vastleggen van gegevensbescherming. De AVG is op 25 mei 2018 van toepassing.

Diverse herinrichtingen maken Etten-Leur mooier

We hechten aan een goede openbare ruimte. In Etten-Leur-Noord rondden we de herinrichting van de Lange Brugstraat af en startten met de Korte Brugstraat. In samenspraak met ondernemers en inwoners maakten we een plan voor de herinrichting van het Van Bergenplein. Maar ook andere wegen kregen een nieuw wegdek, soms in combinatie met nieuwe riolering en/of verlichting. Steeds meer mensen zoeken bezinning en rust op begraafplaatsen. Aanpassing van de algemene begraafplaats aan de Zundertseweg zorgt voor een prettig verblijf.

Knap staaltje samenwerking van veel partijen voor nieuw 380kV-tracé

Etten-Leur was een van de trekkers in de samenwerking tussen achttien gemeenten en twee provincies om een alternatief 380kV tracé te ontwerpen dat de goedkeuring van alle overheden had. Op 31 mei 2017 overhandigden de samenwerkende overheden het tracé met de meeste steun als advies aan minister Kamp. De minister maakte in juli 2017 bekend dit advies over te nemen. Het was een zeer complex en intensief traject met veel verschillende belangen. En we zijn blij dat we daar onze bijdrage aan hebben kunnen leveren. Bij de verdere uitvoering blijven de samenwerkende overheden ook nauw verbonden.

Nieuwe gebouwen, woningen en windmolens

De eerste woningen in De Streek zijn opgeleverd. Energiezuinige woningen, waarvan sommigen met nul op de meter. Hiermee ziet Etten-Leur een duurzame toekomst tegemoet. Het oude schoolgebouw van D’n Overkant aan de Stationsstraat is omgebouwd naar woningen. De brede school Vier Heemskinderen is in gebruik genomen. De bouw van de nieuwe brede school Sonate is gestart. Deze laatste opent de deuren voor het schooljaar 2018/2019. Sonate is de laatste brede school in de rij. Vanaf het najaar van 2018 kent Etten-Leur, daarmee verspreid over de gemeente, een toekomstbestendig pakket aan voorzieningen voor het (basis)onderwijs en wijkactiviteiten. Op het gebied van huurwoningen fuseerden Woonstichting Etten-Leur (WEL) en Allee Wonen tot één woonstichting onder de naam Alwel. De fusie kwam tot stand in goed overleg met de gemeente. Tot slot noemen we graag de start van de bouw van het nieuwe zwembad dat op 27 mei 2018 opent en de afgegeven omgevingsvergunning voor het vervangen van 5 windmolens door 3 grotere molens. Sommige ontwikkelingen lopen vertraging op. Zo is de planvorming voor het terrein van het Juvenaat uitgesteld door discussie over behoud van hoofdgebouw.

Ook beheer in Etten-Leur doen we samen

Beheer in Etten-Leur betekent parkeren, onderhoud van het groen, onderhoud van gebouwen, dierenparkjes en afvalscheiding. Ook dat doen we samen met anderen. Een paar voorbeelden uit 2017. Buurtbelang Banakkers nam Ut Praotuis over en renoveert het pand. Inwoners scheiden hun afval steeds beter. Alle hondenuitlaatplaatsen zijn inmiddels omheind. En Stichting IJgenwijs nam het beheer van de dierenparkjes over. Na de gesprekken met inwoners over parkeren in het centrum, hebben we verschillende maatregelen genomen zoals het verlagen van de parkeertarieven in het centrum en de instelling van vergunninghoudersgebieden.

Economisch tij benutten

Dat de economie aantrekt, merken we ook in Etten-Leur. In 2017 zijn 219 woningen opgeleverd. Het strategisch woningbouwprogramma stelden we vast. De grondverkoop op het bedrijventerrein verloopt voorspoedig. En inwoners gaan zelf ook weer meer aan de slag, waardoor het aantal aangevraagde bouwvergunningen stijgt.

Onderwijs is echt een gezamenlijke inspanning

In 2017 stelde de gemeenteraad de onderwijsagenda 2019-2022 vast. Deze onderwijsagenda kwam tot stand in goede samenwerking met de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs. In deze agenda is de ambitie opgenomen om het onderwijsaanbod in Etten-Leur te verrijken, waardoor meer leerlingen in Etten-Leur onderwijs kunnen volgen. Zo krijgt Etten-Leur een meer centrale rol in de (sub)regio. Tot slot is het mooi om te melden dat in 2017 een succesvolle beroepenoriëntatie is gehouden in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Samen met de O’s krijgt dit in 2018 een vervolg.

Impuls aan armoedebeleid

In 2017 bood de Rekenkamer het onderzoek naar ons armoedebeleid aan de gemeenteraad aan. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek ontwikkelen we het armoedebeleid verder. We doen dit in samenwerking met de werkgroep armoede. Deze werkgroep ontstond als experiment vanuit het traject met de adviesraden, toen we op zoek waren naar nieuwe vormen van participatie van inwoners binnen het Sociaal Domein.

Blijven ontwikkelen in het Sociaal Domein

Alle nieuwe taken in het teken van de Jeugdzorg, Wmo 2015 en Participatiewet voeren we als gemeente op een nieuwe en goede manier uit. We blijven werken aan verbetering en innovatie, om een zo goed mogelijke ondersteuning aan onze inwoners te bieden. We zoeken niet alleen de verbinding tussen de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet maar ook met onderwijs en huisvesting. In opdracht van de (regionale) Bestuurstafel Sociaal Domein werken we op regionaal niveau aan een alles omvattende bestuursopdracht. Dit doen we ook lokaal binnen onze wijkteams, waar we de verbinding leggen met diverse partners om ingewikkelde problemen aan te pakken. Tot slot stelden we in 2017 nieuwe beleidsregels voor huishoudelijke ondersteuning, vast om onze werkwijze aan te passen aan gerechtelijke uitspraken.