Jaarrekening 2017

menu

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0-1 Bestuur

3.146

4

-3.142

0-2 Burgerzaken

1.854

875

-980

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

63

2

-61

0-4 Overhead

11.410

2.963

-8.447

0-5 Treasury

122

180

59

0-61 Onroerendezaakbelasting woningen

317

4.826

4.509

0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen

100

3.135

3.035

0-63 Parkeerbelasting

0

631

631

0-64 Belastingen overig

45

256

211

0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

176

57.183

57.007

0-8 Overige baten en lasten

1.600

651

-949

0-9 Vennootschapsbelasting

289

0

-289

0-10 Mutaties reserves

3.352

16.612

13.260

0-11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Totaal thema 0

22.472

87.317

64.845