Jaarrekening 2017

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

Kapitaalgoederen openbaar gebied zijn wegen, groen, verlichting, speeltoestellen en straatmeubilair (samen in Beheren op Niveau), riolering, sloten en waterpartijen, afvalinzameling en parkeermeters. De ontwikkelingen in 2017 lichten we toe.