Jaarrekening 2017

menu

Thema 1 Veiligheid

Thema 1 Veiligheid

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

2.367

24

-2.343

1-2 Openbare orde en veiligheid

842

108

-734

Totaal thema 1

3.209

132

-3.078