Jaarrekening 2017

menu

Rekeningresultaat 2017

Het jaar 2017 sluiten we af met een negatief resultaat van € 165.000. Bij de tweede bestuursrapportage 2017 gingen we nog uit van een tekort van € 934.000. In deze paragraaf leest u de verklaring voor dit verschil.

Jaarresultaat 2017 per programma

Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

V/N

1 Bestuur en dienstverlening

55.373

55.825

452

V

2 Wonen

-16.332

-16.295

36

V

3 Leven

-39.975

-39.695

280

V

Totaal

-934

-165

769

V