Jaarrekening 2017

menu

Nieuwbouw zwembad

Onderdeel

Stand van zaken 2017

Realiseren maatschappelijke effecten

We gaan voor behoud van het voorzieningenniveau inclusief de afgesproken en noodzakelijke kwaliteitsverbetering en blijven daarbij zorgen voor betaalbare sportaccommodaties. Verder draagt het nieuwe complex bij aan de sociale cohesie.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Gemeenteraad besloot 15 december 2014 om een sportcentrum met zwembaden en horecavoorziening te realiseren, maar zonder ijsbaan en fitness. Uitgangspunt is een geprivatiseerde exploitatie van het nieuw te realiseren sportcentrum. De aanbesteding voor de bouw en het meerjarig onderhoud heeft plaatsgevonden en is geslaagd. De nieuwbouw is in aanbouw.

Algemene en externe omgeving

Het bestemmingsplan werd zonder zienswijzen onherroepelijk. Met de inwoners communiceren we intensief via social media, nieuwsbrieven, website en overleggroep over met name de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. De inrichting van het openbaar gebied is uitgewerkt en in de inspraak gebracht. Het openbaar gebied zal gefaseerd worden aangelegd. De eerste fase, de aanleg van het parkeergedeelte tussen de beide gebouwen, startte in februari 2018. Na de ingebruikname van het nieuwe zwembad start de sloop van het oude bad en de inrichting van het resterende gedeelte van het terrein.

Veiligheid

Niet van toepassing

Financiën

Kaders zijn de raadsbesluiten van 15 december 2014 en 22 februari 2016 : een jaarlijks beschikbaar budget van maximaal € 782.000 en een maximaal investeringsbedrag van € 12.032.000.

Planning

Conform planning voerden wij de “Design, Build en Maintain” aanbesteding uit in 2016. De bouw startte in het tweede kwartaal van 2017 en verloopt voortvarend. We verwachten de bouwkundige oplevering van het gebouw medio mei. Dit loopt voor op de oorspronkelijke planning (oplevering voorzien juni/juli). Hierna moet de exploitant het zwembad “zwemgereed” maken. We verwachten de opening van het nieuwe zwembad medio juni 2018.

Kwaliteit uitvoering

Via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de raad en via het periodiek te organiseren overleg met de klankbordgroep, bewaakt de raad de kwaliteit.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Het project Sportcentrum De Banakker pakken we samen met de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer integraal op. Aard, omvang en complexiteit van het totale project vraagt om een forse inspanning van de organisatie om dit samen met betrokken partijen (waaronder Stichting Nieuwe Nobelaer) goed en volgens planning voor te bereiden en uit te voeren.

Risico’s

Grootste risico’s zaten in de aanbestedingstrajecten. Met de aanbesteding van het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het pand is het risico verkleind. Het resultaat van de aanbesteding past binnen de kaders waardoor we dit nu met langlopende contracten voor onze meerjarenbegroting kunnen waarborgen. De bouw verloopt voorspoedig. We verwachten de oplevering van het zwembad medio mei. De aanbesteding van de exploitatie van het zwembad leverde ook een gunstig resultaat op. De eerder gesignaleerde risico’s zijn hiermee niet meer aanwezig.