Jaarrekening 2017

menu

4.1 Totaaloverzicht per programma

Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de jaarrekening 2017. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien en de mutaties in de reserves. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2016 en de gewijzigde begrotingscijfers 2017. In de volgende subparagrafen lichten we de verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht toe.

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Saldo

Programma

2016

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2017

1. Bestuur en dienstverlening

-5.668

5.637

572

-5.065

5.168

778

-4.389

676

2. Wonen

-20.510

53.621

30.886

-22.735

53.295

29.840

-23.454

-719

3. Leven

-40.871

53.476

12.239

-41.236

53.574

12.607

-40.967

269

Subtotaal programma's

-67.050

112.734

43.698

-69.036

112.037

43.226

-68.811

226

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

8.077

0

8.258

8.258

0

8.217

8.217

-41

Uitkering Gemeentefonds

58.161

0

57.300

57.300

0

57.183

57.183

-117

Dividenden

10

0

12

12

0

16

16

4

Saldo financieringsfunctie

-1.037

1.523

259

-1.265

1.527

233

-1.294

-29

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.415

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

67.626

1.523

65.829

64.306

1.527

65.648

64.122

-184

Overhead

0

11.727

2.753

-8.974

11.410

2.963

-8.447

526

Vennootschapsbelasting

-93

99

0

-99

289

0

-289

-189

Post onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

484

126.084

112.280

-13.804

125.262

111.837

-13.425

379

Toevoeging en onttrekkingen reserves

816

4.021

16.890

12.870

3.352

16.612

13.260

390

Resultaat

1.300

130.104

129.170

-934

128.614

128.449

-165

769