Jaarrekening 2017

menu

Financiële vaste activa

Kostenplaats

Boekwaarde 1-1-2017

Vermeerdering 2017

Vermindering 2017

Boekwaarde 31-12-2017

Rente 2017

Concernondersteuning HRM

3.908

4.318

6.551

1.675

39

Aandelen in rechtspersonen

221.542

-

221.542

2.215

Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

7.111.982

701.064

3.292.133

4.520.913

71.120

Eindtotaal

7.337.433

705.382

3.298.684

4.744.131

73.374