Jaarrekening 2017

menu

Gesloten systeem sociaal domein

In de Kadernota 2016 sprak de raad af dat het Sociaal Domein financieel een gesloten systeem is. Door het vormen van het gesloten systeem kunnen we geleidelijk aan kostenbesparende maatregelen treffen. Positieve en negatieve resultaten binnen het gesloten systeem worden met de reserve verrekend en hebben dus geen invloed op het rekeningresultaat. Een volledige toelichting leest u in het programma Leven.

(bedragen x € 1.000)

bedrag

V/N

Verwacht tekort 2017

-1.381

N

Gesloten systeem sociaal domein

Voorziening dubieuze debiteuren

267

V

Stelposten transformatiefonds en wijkteams

235

V

Reïntegratie

160

V

Huishoudelijke hulp toelage

103

V

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

101

V

Cliëntondersteuning

73

V

Mantelzorg en vrijwilligers

53

V

Vervoersvoorzieningen en rolstoelen

50

V

Minima

44

V

Maatschappelijke participatie webshop

-67

N

Uitkeringen bijstand

-188

N

Jeugdzorg

-473

N

Begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning

-516

N

Overig

134

V

Resultaat gesloten systeem sociaal domein

-24

N

Personeelskosten sociaal domein (1)

290

V

Totaal resultaat 2017 (onttrokken aan reserve sociaal domein)

-1.115

N

Stand reserve sociaal domein per 1-1-2017

2.904

Resultaat 2017 (onttrokken aan reserve)

-1.115

Stand reserve sociaal domein per 31-12-2017

1.789

(1)
Het is ongewenst om structurele lasten met de reserve te verrekenen. Voor 2017 corrigeerden we dat alsnog. We brachten de personeelskosten ten laste van de exploitatie en haalden deze niet uit de reserve sociaal domein.
In de Kadernota 2019 passen we dat ook voor de toekomst aan.