Jaarrekening 2017

menu

Verloop rekeningresultaat / reservepositie 2013-2017

In de grafiek ziet u het verloop van het rekeningresultaat en de positie van onze algemene risicoreserve over de afgelopen vijf jaar. Hieruit valt op te maken dat, ondanks de bezuinigingen en de economische crisis, we de jaarrekening elk jaar toch met een positief resultaat afsloten. Alleen in 2014, en nu dus ook in 2017, was er sprake van een verlies .

Ondanks de positieve resultaten zien we vanaf 2013 wel een daling van onze algemene risicoreserve. De reden hiervoor is dat we deze reserve gebruiken voor verschillende projecten. Welke dat zijn leest u in paragraaf 4.11.14.

Onze financiële positie blijft onder druk staan. Denk hierbij aan het tekort in de begroting 2018 van € 2,2 miljoen en aan de besparingen (taakstellingen) die we nog moeten realiseren. Deze taakstellingen lopen op van € 0,9 miljoen in 2018 tot € 1,8 miljoen in 2021. In de kadernota 2019-2022 gaan we hier verder op in.