Jaarrekening 2017

menu

4.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting stellen we een overzicht op van incidentele baten en lasten. We beoordelen hiermee of er sprake is van een materieel evenwicht: de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Onze toezichthouder gebruikt deze cijfers voor hun beoordeling.

In dit overzicht vermelden we de incidentele posten en geven we kort een technische toelichting op het bedrag. Deze posten zijn meestal geen afwijking van de begroting. Mocht dat wel het geval zijn, dan leest u die toelichting bij de programma’s

In de jaarrekening 2017 namen we per programma de volgende incidentele lasten en baten op:

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

3.376

6.157

Programma 2 Wonen

14.285

11.313

Programma 3 Leven

2.477

2.350

Totaal

20.138

19.820

Toelichting:

In hoofdlijn zijn baten en lasten structureel als deze jaarlijks in de begroting zijn opgenomen (drie jaar of langer). Baten en lasten die korter dan drie jaar worden opgenomen, zijn in principe incidenteel.

Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).

Posten groter dan € 25.000 nemen we afzonderlijk in de tabellen op. Posten kleiner dan € 25.000 voegen we samen onder ‘overig’.

Incidentele lasten en baten groter dan € 50.000 lichten we toe met uitzondering van de neutrale posten. Neutrale posten zijn lasten of baten die we verrekenen met een reserve, een subsidie of andere directe opbrengsten. In de tabel staat dan onder lasten en baten hetzelfde bedrag.