Jaarrekening 2017

menu

4.9 Balans

(bedragen x € 1.000) Activa

31 december 2016

31 december 2017

A. VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

- investering met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven

18.076

16.438

- overige investeringen met een economisch nut

82.146

92.739

Totaal investeringen met een economisch nut

100.223

109.177

Investeringen met een maatschappelijk nut

0

195

Totaal materiële vaste activa

100.223

109.372

2. Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

202

202

Overige langlopende leningen uitgeleend geld

5.437

3.005

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

1.699

1.538

Totaal financiële vaste activa

7.337

4.744

TOTAAL VASTE ACTIVA

107.560

114.116

B. VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

a. Grond en hulpstoffen:

0

0

b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

26.497

20.131

minus voorzieningen grondexploitatie

-4.925

-4.570

c. Gereed product en handelsvoorraden

31

25

Totaal voorraden

21.603

15.586

2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

a. Vorderingen op openbare lichamen

4.432

7.352

b. Rekening Courant verhoudingen met niet financiële instellingen

2.652

886

c. Rekening Courant met het Rijk

10.000

3.500

d. Overige vorderingen

4.741

1.379

minus voorzieningen dubieuze debiteuren

-1.593

-270

Totaal vorderingen

20.232

12.847

3. Liquide middelen

4.452

4.092

4. Overlopende activa

2.517

2.799

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

48.804

35.324

TOTAAL ACTIVA

156.364

149.440

(bedragen x € 1.000) Passiva

31 december 2016

31 december 2017

A. VASTE PASSIVA

1. Eigen vermogen

a. Algemene reserves

13.064

11.126

b. Bestemmingsreserves:

- dekkingsreserves

22.123

19.647

- overige bestemmingsreserves

10.343

4.095

- bestemmingsreserves m.b.t. grondexploitatie

9.846

8.378

c. Rekeningsaldo

- Rekeningsaldo (reeds geautoriseerde resultaatbestemmingen)

80

250

- Rekeningsaldo

1.300

-165

Totaal reserves

56.756

43.331

2. Voorzieningen

23.832

30.258

3. Langlopende schulden

a. Opgenomen langlopende geldleningen:

-binnenlandse banken en overige financiële instellingen

52.687

50.352

- openbare lichamen

10.000

10.000

b. Waarborgsommen

344

442

Totaal langlopende schulden

63.031

60.794

TOTAAL VASTE PASSIVA

143.619

134.382

B. VLOTTENDE PASSIVA

1. Kortlopende schulden

2.292

5.697

2. Overlopende passiva

10.453

9.361

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

12.745

15.058

TOTAAL PASSIVA

156.364

149.440

Gewaarborgde leningen

243.888

236.218