Jaarrekening 2017

menu

Beleidsindicatoren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontwikkelden voor de gemeenten een lijst van indicatoren.

Met deze indicatoren kunnen raadsleden zich een beeld vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten.

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard een speciale ‘tegel’ Besluit Begroting en Verantwoording. Daar wordt ook de inhoud van de indicatoren toegelicht. In het overzicht namen we de indicatoren per 23 mei 2018 op. De indicatoren zijn dynamisch en de website wordt continu bijgewerkt. Hierdoor kunnen die van elkaar afwijken.

indicator

waarde

eenheid

Woonlasten eenpersoonshuishouden

2017

Etten-Leur

629

euro

2017

Nederland

644

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2017

Etten-Leur

661

euro

2017

Nederland

723

WOZ-waarde woningen

2017

Etten-Leur

231

euro x 1.000

2017

Nederland

216

Nieuwbouw woningen

2015

Etten-Leur

11,3

per 1.000 woningen

2015

Nederland

6,4

Fijn huishoudelijk restafval

2016

Etten-Leur

112

kg per inwoner

2016

Nederland

187

Hernieuwbare elektriciteit

2016

Etten-Leur

15,6

%

2016

Nederland

12,6

Misdrijven

Winkeldiefstal

2017

Etten-Leur

0,9

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

2,1

Diefstal uit woning

2017

Etten-Leur

2,2

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

0,3

Geweldsmisdrijven

2017

Etten-Leur

4,9

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

5,0

Vernieling en beschadiging

2017

Etten-Leur

5,7

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

4,8

Verwijzingen Halt

2017

Etten-Leur

227,0

per 10.000 inwoners

2017

Nederland

131,0

Jongeren met delict voor rechter

2015

Etten-Leur

1,14

%

2015

Nederland

1,45

indicator

waarde

eenheid

Demografische druk

2017

Etten-Leur

72,6

%

2017

Nederland

69,0

Niet-sporters

2016

Etten-Leur

46,0

%

2016

Nederland

48,7

Banen

2016

Etten-Leur

744,5

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

744,0

tussen 15-64 jaar

Vestigingen

2016

Etten-Leur

117,2

per 1.000 inwoners

2016

Nederland

134,0

tussen 15-64 jaar

Netto arbeidsparticipatie

2016

Etten-Leur

68,1

%

2016

Nederland

65,8

Functiemenging

2016

Etten-Leur

52,9

%

2016

Nederland

52,1

indicator

waarde

eenheid

Bijstandsuitkeringen

2017

Etten-Leur

28,1

per 1.000 inwoners van

2017

Nederland

41,9

18 jaar en ouder

Aantal re-integratievoorzieningen

2017

Etten-Leur

9,1

per 1.000 inwoners van

2017

Nederland

27,1

tussen 15-65 jaar

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

2017

Etten-Leur

57

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

57

Achterstand onder jeugd

% kinderen in armoede

2015

Etten-Leur

5,07

%

2015

Nederland

6,58

% jeugdwerkloosheid

2015

Etten-Leur

1,26

%

2015

Nederland

1,52

% Voortijdige schoolverlaters

2016

Etten-Leur

1,5

% niet gemeten door WSJG

2016

Nederland

1,7

Absoluut verzuim

2017

Etten-Leur

3,31

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

1,82

tussen 5-18 jaar

Relatief verzuim

2017

Etten-Leur

29,45

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

26,58

tussen 5-18 jaar

Jongeren met jeugdhulp

2017

Etten-Leur

10,4

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

Nederland

9,7

Jongeren met jeugdreclassering

2017

Etten-Leur

0,5

%

2017

Nederland

0,4

Jongeren met jeugdbescherming

2017

Etten-Leur

0,8

%

2017

Nederland

1,0

overige verplichte indicatoren

waarde

eenheid

Formatie Fte

2017

Etten-Leur

6,5

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

-

Bezetting Fte

2017

Etten-Leur

6,3

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

-

Apparaatskosten

2017

Etten-Leur

507

euro per inwoner

2017

Nederland

-

Externe inhuur

2017

Etten-Leur

8,9

kosten als % van de totale loonsom +

2017

Nederland

totale kosten inhuur externen

Overhead

2017

Etten-Leur

7,5

kosten overhead als % van

2017

Nederland

-

de totale lasten