Jaarrekening 2017

menu

Beleid en ontwikkelingen

Als we geld nodig hebben gaan we hiervoor een lening aan. Dat kan een kortlopende of langlopende lening zijn. We melden hoe we hier in 2017 gebruik van maakten. Ook beschrijven we de voorwaarden van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet, die bij de kort- en langlopende leningen horen. Verder informeren we u over de leningportefeuille en het schatkistbankieren.

Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)

In 2017 sloten we geen nieuwe leningen af. Op de bestaande leningen losten we € 2,3 miljoen af. Daardoor daalde het bedrag van de langlopende geldleningen van € 62,7 miljoen naar € 60,4 miljoen.

Kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar)

In 2017 was er sprake van overliquiditeit: we hadden meer geld dan nodig was. Ook kortlopende leningen waren dus niet nodig. Het bedrag dat we teveel hadden brachten we onder bij de schatkist van het Ministerie van Financiën (zie onderdeel “Schatkistbankieren”).