Jaarrekening 2017

menu

Thema 5 Sport , cultuur en recreatie

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

5-1 Sportbeleid en activering

231

0

-231

5-2 Sportaccommodaties

2.652

1.023

-1.629

5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie

2.603

66

-2.537

5-4 Musea

367

17

-350

5-5 Cultureel erfgoed

0

0

0

5-6 Media

1.056

0

-1.056

5-7 Openbaar groen en recreatie

3.195

425

-2.770

Totaal thema 5

10.104

1.531

-8.573