Jaarrekening 2017

menu

4.4 Overhead

Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht de overhead centraal in de begroting en jaarrekening op te nemen. Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

 • Huisvesting en facilitaire zaken (inclusief beveiliging)
 • Leidinggevenden primair proces
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief griffie)
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Documentaire informatievoorziening
 • Managementondersteuning primair proces

De inkomsten die we met overhead genereren (bijvoorbeeld door dienstverlening) brengen we in mindering op de kosten.

Opbouw overhead

Raming primitief 2007

Raming actueel 2017

Rekening 2017

Totale overheadkosten

12.440

12.756

12.351

Totale overheadinkomsten (met name dienstverlening RWB, Werkplein en Zundert)

2.577

2.753

2.963

Totale overhead

9.863

10.003

9.388

Toerekening aan investeringen, Grondexploitaties en voorzieningen

1.029

1.029

941

Netto saldo overhead

8.834

8.974

8.447

De totale overhead was begroot op € 10,0 miljoen. In werkelijkheid viel dat lager uit op € 9,4 miljoen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • de kosten waren € 400.000 lager. Het gaat om lagere personeelskosten, de lagere bijdrage aan ICT WBW en lagere kosten voor informatiebeveiliging. Bij programma 1 lichten we dit toe.
 • de opbrengsten zijn € 200.000 hoger. De dienstverlening die we aan diverse partijen leveren viel hoger uit.

De opbouw van de overhead op hoofdlijnen is als volgt (in dit overzicht zijn de opbrengsten die zijn gerealiseerd NIET meegenomen):