Jaarrekening 2017

menu

Thema 6 Sociaal domein

Thema 6 Sociaal domein

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.989

588

-4.400

6-2 Wijkteams

2.602

55

-2.548

6-3 Inkomensregelingen

14.337

10.343

-3.994

6-4 Begeleide participatie

6.477

0

-6.477

6-5 Arbeidsparticipatie

1.344

66

-1.278

6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.135

584

-1.551

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.452

0

-4.452

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.143

0

-7.143

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

159

0

-159

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

923

0

-923

Totaal thema 6

44.561

11.636

-32.925