Jaarrekening 2017

menu

Kredieten programma 2 - lopend

Totaal gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar / tekort

Investering

krediet

t/m 2017

31-12-2017

Toelichting

7021057 Herontwikkeling Stationsomgeving (uitgaven)

4.000.000

772.738

3.227.262

In 2016 is het voormalige postkantoor aangekocht. In 2017 is planvorming gestart en indien mogelijk wordt in 2018 gestart met de uitvoering.

7021057 Herontwikkeling Stationsomgeving (inkomsten)

0

-483

483

huurbijdrage anti-kraak

7021058 Uitbreiding parkeerterrein Spoorlaan

150.000

0

150.000

Vanwege invoering parkeervergunningen is uitbreiding van vrije plaatsen aan de Spoorlaan noodzakelijk.

7021073 Reconstructie Lange Brugstraat (uitgaven)

1.353.213

1.458.519

-105.306

Project is in uitvoering. Er wordt onderzocht hoe het tekort gedekt kan worden.

7021073 Reconstructie Lange Brugstraat (inkomsten)

-878.913

-741.817

-137.096

Bijdrage Grondbedrijf € 243.613, BON € 100.000. VGRP € 510.000 Subsidie Provincie € 25.300

7021076 Reconstructie Bisschopsmolenstraat (uitgaven)

1.111.500

728.429

383.071

Overeenkomst met aannemer is tussentijds opgezegd. Onbekend is of en wanneer de openstaande termijnen uitbetaald gaan worden

7021076 Reconstructie Bisschopsmolenstraat (inkomsten)

-271.500

-294.147

22.647

Bijdrage BON (€ 153.000) Bijdrage VGRP (€ 11.000) Bijdrage van ontwikkelaar supermarkt (€ 107.500)

7021077 Openbare verlichting Liesbosweg

90.200

377

89.823

Project is in voorbereiding. Tijdstip uitvoering is nog onbekend.

7021078 Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat (lasten)

750.000

51.677

698.323

Project is in voorbereiding. Bij jaarrekening wordt een bijdrage voor dit project van € 272.500 overgeboekt vanuit VGRP. Daarnaast is nog een bijdrage nodig van € 250.000

7021078 Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat (baten)

0

0

0

Bijdrage VGRP

7021079 Reconstructie Van Bergenplein (lasten)

1.000.000

67.135

932.865

Project is in voorbereiding. Uitvoering in 2018. Bij jaarrekening 2017 wordt het budget verhoogd met € 105.000 bijdrage VGRP

7021079 Reconstructie Van Bergenplein (baten)

0

0

0

Bijdrage VGRP

7021125 Uitvoeringsprogramma GVVP 2014

300.000

18.386

281.614

Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investering uit het GVVP

7042324 Brede School Grauwe Polder

12.560.000

7.872.342

4.687.658

Betreft de realisatie van de nieuwe Brede School Grauwe Polder. Aanbesteding 2016, uitvoering 2017 / 2018 en afronding 2019.

7042325 Brede school Banakkers (lasten)

8.250.000

7.492.480

757.520

De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2015 en begin 2017 afgerond. In 2017 is de school in gebruik genomen en het openbaar gebied ingericht.

7042325 Brede school Banakkers (baten)

0

-78.412

78.412

Dit betreft de bijdrage van SKPOEL aan de inrichtingskosten en speeltoestellen.

7042328 Klimaatinstallatie Voortouw - Pijler (uitgaven)

1.065.160

930.080

135.080

In het najaar 2016 zijn voorbereidingen en noodmaatregelen getroffen. In 2017 zal uitvoering plaatsvinden.

7042328 Klimaatinstallatie Voortouw - Pijler (inkomsten)

-580.614

-580.614

0

Bijdrage Stichting Brede Scholen 25%

7053013 Nieuw zwembad - ijsbaan (uitgaven)

12.032.000

7.551.683

4.480.317

Planvoorbereiding afgerond, bestemmingsplan vastgesteld en PvE voor bouw en exploitatie afgerond. In 2016 is de bouw aanbesteed en gegund. Begin 2017 is exploitatie gegund en is gestart met de bouw. Afronding medio 2018

7053119 Padelbaan Hoge Neerstraat

50.000

46.769

3.231

Door de exploitant zijn voorbereidingen getroffen. Werkzaamheden bouwrijpmaken in najaar 2017. Afronding 2018

7058011 Nieuwbouw Nobelaer (lasten)

14.630.000

781.077

13.848.923

Locatiekeuze is afgerond en bouwplan in samenwerking met NN uitgewerkt. Raadsbesluit in februari 2016. Start bouw is voorzien eind 2018, oplevering medio 2020.

7058011 Nieuwbouw Nobelaer (baten)

-130.000

0

-130.000

Bijdrage Nieuwe Nobelaer aan extra ruimte theater (100 stoelen)

7067000 Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed

140.000

30.458

109.543

Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer duurzaam gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart. Uitvoering gestart in 2017

7067001 Maatregelen WMO-proof maken gebouwen

60.000

3.575

56.425

Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer WMO toegankelijk gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart. Uitvoering vanaf 2017

7072107 Plaatsen ondergrondse containers

167.635

64.246

103.389

Project is in uitvoering.

7072108 Verrijdbare verzamelcontainers

20.000

9.607

10.393

Aanschaf zal in 2018 plaatsvinden

7072238 / 7072241 VGRP (uitgaven)

23.074.412

10.523.830

12.550.582

Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten, welke zich in verschillende fases van hun proces bevinden.

7072238 / 7072241 VGRP (inkomsten)

-16.328.708

-15.621.178

-707.530

Betreft bijdragen uit voorziening BON en voorziening Riolering.

7072240 Grondwateroverlast

154.890

62.102

92.789

Behoefte om in 2018 een analyse van de meetresultaten te maken. Aansluitend een evaluatie van grondwaterbeleid en monitoringsplan opstellen. Eventuele maatregelen hebben wij tot op heden niet uitgevoerd en zullen meegenomen dienen te worden in VGRP 2019-2023

7072243 VGRP 2014-2018 (afkoppeling Leur-Oost) (uitgaven)

4.472.765

343.851

4.128.914

Project is in voorbereiding. Start Uitvoering is gepland in april 2017. Krediet kan verlaagd worden met € 1.400.000

7072243 VGRP 2014-2018 (afkoppeling Leur-Oost) (baten)

-3.503.400

-3.503.400

0

VGRP € 924.350 BON € 1.480.820 BON OV € 1.650

7072245 VGRP 2014-2018 (bestrijding H2S hoofdriool)

200.000

3.754

196.247

Globale inventarisatie is uitgevoerd door medewerkers eigen dienst. Problematiek blijkt vooralsnog mee te vallen. Over te nemen budget alleen voor nadere onderzoeken.

7081005 Uitvoering wijkplannen (uitgaven)

276.938

185.043

91.895

In het kader van Wijk en Idee is een aantal projecten uitgevoerd. Sinds 2010 worden geen nieuwe kredieten meer beschikbaar gesteld.

TOTAAL

64.215.578

18.178.107

46.037.472