Jaarrekening 2017

menu

Toelichting bij score 2017

Archief- en informatiebeheer

Volgens onze nieuwe Archiefverordening informeert het college de gemeenteraad jaarlijks over het archiefbeheer. Het college doet dit door het onderwerp Archiefbeheer op te nemen in de gemeentelijke Planning & Control Cyclus.

De gemeenteraad stelt begin 2018 de nieuwe archiefverordening vast.

We legden in 2017 veel nadruk op het opslaan en beschikbaar stellen van digitale documenten. We startten diverse digitaliseringsprojecten op in 2017, zoals de digitalisering van de personeelsdossiers. Ook het proces voor de afgifte van Omgevingsvergunningen digitaliseerden we verder. We werken aan een besluit voor blijvend te bewaren documenten.

Het West-Brabants Archief (WBA) begon in 2017 met de ontwikkeling van een e-depot voor haar deelnemers en stelde de eisen voor overbrenging vast. We verwachten het aansluitingsproces eind 2018 af te ronden. In 2019 dragen we het blok wettelijk blijvend te bewaren archiefbescheiden 1990-1999 over aan het WBA.

Huisvesting vergunninghouders

Er is een achterstand in de huisvesting. Dit is een gevolg van het opheffen van de huisvesting van minderjarige asielzoekers aan de Edward Poppelaan 8. Zij vertrokken na onregelmatigheden uit Etten-Leur. Hierdoor voldoen we nog niet aan de taakstelling.

Omgevingsrecht

Op het onderdeel ‘Omgevingsrecht handhaving’ voldoet Etten-Leur gedeeltelijk. Samen met buurgemeenten werkten we aan een nieuw beleidsplan. In afwachting daarvan besloten we om de uitgangspunten van het lopende beleidsplan voort te zetten. De provincie is van mening dat Etten-Leur daarmee niet voldoet aan alle kwaliteitscriteria.