Jaarrekening 2017

menu

Thema's Totaal

Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

22.472

87.317

64.845

Thema 1 Veiligheid

3.209

132

-3.078

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

10.211

2.178

-8.033

Thema 3 Economische zaken

301

166

-136

Thema 4 Onderwijs

5.596

526

-5.070

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

10.104

1.531

-8.573

Thema 6 Sociaal domein

44.561

11.636

-32.925

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

15.125

9.125

-6.001

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

17.825

16.630

-1.195

Totaal

129.406

129.241

-165