Jaarrekening 2017

menu

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft om onvoorziene kosten op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

In de tabel hieronder leest u de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft.

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening (na resultaatbestemming)

p.m.

Algemene risicoreserve (*)

8.373

Reserve exploitatierisico’s

6.462

Onbenutte belastingcapaciteit

2.646

Post onvoorzien

0

Stille reserves

p.m.

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

17.481

(*) Uitgangspunt voor bepaling van dit bedrag is de stand van de reserve op 31 december 2017 minus de claims tot en met 2021.

Benodigde weerstandscapaciteit

We keken of alle risico's nog bestaan en de score juist is ingeschat. Soortgelijke risico's voegden we samen en beoordeelden we opnieuw. Het totaal aantal risico's daalde hierdoor van 80 naar 60.

De risico’s zullen zich niet allemaal tegelijk voordoen in hun maximale omvang. Daarom is het niet nodig om een totaalbedrag voor de risico’s te reserveren. Uit de risicosimulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden opgevangen met een bedrag van € 7.568.000.

Dit bedrag is daarom de weerstandscapaciteit die nodig is.

Ratio van het weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen is de verhouding van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de weerstandscapaciteit die nodig is.

In het Beleidskader 2014-2018 is bepaald dat de ratio minimaal 1,0 moet zijn. Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft de wethouder toegezegd dat de weerstandsratio de komende jaren ten minste 1,1 zal bedragen.

Op basis van de risicosimulatie is onze ratio 2,3.