Jaarrekening 2017

menu

4.8 Begrotingsrechtmatigheid

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Begrotingsafwijking

Lastenoverschrijding

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

1. Bestuur en dienstverlening

5.637

572

-5.065

5.168

778

-4.389

469

206

676

2. Wonen

53.621

30.886

-22.735

53.295

29.840

-23.454

327

-1.046

-719

3. Leven

53.476

12.239

-41.236

53.574

12.607

-40.967

-99

368

269

-99

Subtotaal programma's

112.734

43.698

-69.036

112.037

43.226

-68.811

654

-258

396

-99

0

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

0

8.258

8.258

0

8.217

8.217

0

-41

-41

Algemene uitkering

0

57.300

57.300

0

57.183

57.183

0

-117

-117

Dividenden

0

12

12

0

16

16

0

4

4

Financieringsfunctie

1.523

259

-1.265

1.527

233

-1.294

-3

-26

-29

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

1.523

65.829

64.306

1.527

65.648

64.122

-3

-181

-184

0

0

Overhead

11.727

2.753

-8.974

11.410

2.963

-8.447

317

210

526

Vennootschapsbelasting

99

0

-99

289

0

-289

-189

0

-189

-189

Post onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

126.084

112.280

-13.804

125.262

111.837

-13.425

778

-229

549

-189

0

Toevoeging en onttrekkingen reserves

4.021

16.890

12.870

3.352

16.612

13.260

855

-635

220

Resultaat

130.104

129.170

-934

128.472

128.307

-165

1.632

-863

769

-288

0

Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingsinstrument. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”

De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.