Jaarrekening 2017

menu

Verklaring afwijkingen

Het resultaat ontstaat door diverse afwijkingen. Bij de programma's lichten we de financiële afwijkingen verder toe.

De afwijkingen op hoofdlijnen zijn (in deze samenvatting bedragen > € 75.000):

(bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

1. Personeelskosten

Voor een aantal vacatures duurt de werving langer dan verwacht, vooral als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan functionaris gegevensbescherming en kwaliteitsmedewerker BRP. Hierdoor zijn niet alle vacatures in 2017 ingevuld. In 2017 is het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Medewerkers kochten meer verlof in, waardoor de salarislasten voor de gemeente daalden. Het risico hierbij is dat personeel verlof spaart voor de verdere toekomst. Bij het zwembad de Banakker is in 2017 minder personeel ingehuurd dan verwacht. Dit komt door teruglopende bezoekersaantallen. Dit bedrag van € 367.000 is 1, 6 % van het totale personeelsbudget.

367

V

2. Rijksbijdrage verhoogde asielinstroom

We hebben in 2017 van het rijk een normbedrag per statushouder ontvangen. De werkelijke kosten zijn lager gebleken. Hierdoor is van de totaalbijdrage van het rijk nog € 156.000 beschikbaar. De komende jaren moeten voor statushouders nog de nodige zaken, zoals huisvesting, begeleiding en ondersteuning, worden geregeld.

156

V

3. Informatiebeveiliging

De beschikbare capaciteit is volledig ingezet voor werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiling. Hierdoor heeft het project voor de invoering van de nieuwe wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) vertraging opgelopen.

90

V

4. Rente

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 berekenden we het renteresultaat. De defintieve berekening wijkt af.

88

V

5. Bijdrage ICT West-Brabant-West

ICT WBW stelde met de deelnemers een strategie op voor de toekomst. In deze strategie is voor de infrastructuur nagedacht wat ICT WBW zelf blijft doen en wat vanuit de markt wordt ingekocht. Door de tijd die nodig was voor het opstelllen van deze strategie is de aanschaf van de nieuwe ICT infrastructuur doorgeschoven. HIerdoor ontstond een incidenteel voordeel.

83

V

6. Algemene uitkering

Een aantal maatstaven van de algemene uitkering wordt pas na twee jaar vastgesteld. Hierdoor zijn er in 2017 verrekeningen geweest over de jaren 2015 en 2016.

-234

N

7. Rendabele uren

Van het totaal aantal beschikbare uren zijn er minder uren ten laste gebracht van "rendabele" producten (kredieten, grondbedrijf en voorzieningen). Door vervoegde pensionering, langdurige ziekte en andere prioriteiten zijn er minder uren ten laste van deze producten gebracht.

-258

N

8. Overig

Dit zijn afwijkingen kleiner dan € 75.000. In de programma's lichten we afwijkingen van € 50.000 en hoger toe.

477

V

Resultaat 2017

769

V