Jaarrekening 2017

menu

Inhuur externe adviseurs 2017

In onderstaande tabel geven we, per programma, aan voor welke activiteiten welk bureau in 2017 is ingeschakeld en wat de kosten daarvan zijn geweest. Per programma brengen we de grootste posten in beeld. De overige advieskosten nemen we als “overig” op.

In de kosten maakten we een splitsing in “kennis” en “capaciteit”. Onder “kennis” verstaan we de kosten die we maken omdat de kennis hiervoor intern niet aanwezig was. Onder “capaciteit” nemen we de kosten op vanwege capaciteitsgebrek.

Programma

Activiteit (bedragen x € 1.000)

Inhuur in verband met kennis

Inhuur in verband met capaciteit

1

Benchmarking (Waarstaatjegemeente.nl)

39

1

Fiscale advisering

97

1

Accountantskosten

51

1

Juridische advisering

47

1

Functiewaardering/ arbeidsvoorwaarden

25

1

Architect

11

1

Overig

36

Totaal programma 1

306

0

2

Bestek en tekeningen diverse civiele projecten

5

274

2

Adviezen verkeer

82

2

Adviezen bouwen

249

2

Adviezen ruimtelijke ordening

32

2

Adviezen welstand/monumenten

16

2

Adviezen energie/asbest/bodem/ riolering

69

2

Adviezen wijkplannen

37

2

Adviezen juridisch

40

2

diversen

18

0

Totaal programma 2

548

274

3

Accountantskosten

69

3

Indicatiestelling WMO

41

3

Overig

6

46

Totaal programma 3

116

46

Totaal

970

320