Jaarrekening 2017

menu

Risico's

Beleid

In het Beleidskader 2014-2018 kregen we de opdracht om meer aandacht te besteden aan risico's. Het is van belang dat bestuurders en medewerkers zich hiervan bewust zijn. Het beheersen van risico's heeft continu aandacht en de informatie die hiervoor nodig is, is beschikbaar.

Inventarisatie

Per risico bepalen we een risicoscore. De risicoscore is de kans dat het risico zich voordoet, vermenigvuldigd met het geldbedrag.

Risicoscorekaart

In de kaart leest u hoeveel risico's we hebben van een bepaalde grootte en hoe vaak deze risico's naar verwachting voorkomen:

De 10 grootste risico’s zijn:

  1. Wijzigingen in de Algemene uitkering gemeentefonds;
  2. Calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik systeem;
  3. Vertraging in de ontwikkeling van het gebied Spoorzone Juvenaat;
  4. Crisismanagement: kosten door een calamiteit voor rekening van de gemeente;
  5. Claims die niet gedekt worden door een verzekering;
  6. Wijzigingen in samenstelling van het college waardoor bestuurders aanspraak kunnen maken op wachtgeld;
  7. Integriteit (zowel financieel als imago) waardoor de politiek en het bestuur aan gezag verliezen, proceskosten moeten worden gemaakt en besluiten vertraagd of vernietigd kunnen worden;
  8. Gemeenschappelijke Regeling WVS: de daling van het aantal personeelsleden verloopt langzamer dan de afbouw van de rijksmiddelen;
  9. Onvoldoende beschikbaarheid van banen voor de doelgroep van de Participatiewet (garantiebanen voor inwoners met arbeidsvermogen maar die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, voornamelijk vanwege een beperking);
  10. Meer mensen maken gebruik van voorzieningen binnen het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, uitkeringen en bijzondere bijstand.