Jaarrekening 2017

menu

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

8-1 Ruimtelijke ordening

413

113

-300

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

16.233

15.046

-1.188

8-3 Wonen en bouwen

1.180

1.472

292

Totaal thema 8

17.825

16.630

-1.195