Jaarrekening 2017

menu

Beoordeling

In de tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren.

Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Op basis van deze indeling is in de tabel hierboven per kengetal van de rekening 2017 de categorie aangeduid.

Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

1.

Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

b. met correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

2.

Solvabiliteitsratio

> 50%

20 - 50 %

< 20 %

3.

Grondexploitatie

< 20 %

20 - 35 %

> 35 %

4.

Structurele exploitatieruimte

Begroting > 0%

Begroting 0%

Begroting < 0%

5.

Belastingcapaciteit

< 95%

95 - 105 %

> 105 %

Beoordeling

Als de kengetallen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding worden beoordeeld, komen wij tot een positief beeld van de financiële positie van de gemeente Etten-Leur.

De netto schuldquotes zijn ten opzichte van 2016 gestegen, maar ze zijn uiteindelijk wel lager uitgekomen dan we hadden verwacht. In de begroting 2017 hielden we er nog rekening mee om kasgeldleningen aan te trekken voor de uitvoering van investeringsprojecten, zoals het nieuwe zwembad en rioleringsprojecten. Met name door de opbrengsten grondverkopen was dit niet nodig.

De solvabiliteitsratio ligt rond de 30% en blijft hiermee ruimschoots boven de ondergrens van 20%. Ten opzichte van 2016 is de ratio wel gedaald. De oorzaak van deze daling is de omzetting van de egalisatiereserves voor riolering en afval in voorzieningen.

Het kengetal grondexploitatie daalde ook in 2017. Door grondverkopen daalt de boekwaarde op de bouwgronden in exploitatie. Dit betekent dat de mogelijke impact van de grondexploitatie op de financiële positie weer kleiner is geworden.

Het kengetal structurele begrotingsruimte laat zien dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Ten opzichte van de afgelopen jaren is deze ruimte wel minder geworden.

De gepresenteerde kengetallen geven vooralsnog geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren het ingezette financiële beleid (op onderdelen) aan te passen.