Jaarrekening 2017

menu

4.2.1 Lokale heffingen

Primitieve

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

begroting 2017

begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Onroerendezaakbelasting

7.673

8.038

8.000

7.960

-39

Baatbelasting

9

0

0

0

0

Hondenbelasting

220

218

218

223

5

Precariobelasting

41

41

40

34

-6

Totaal lokale heffingen

7.943

8.297

8.258

8.217

-41

Een toelichting op de lokale heffingen leest u in de paragraaf lokale heffingen