Jaarrekening 2017

menu

4.2.4 Financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie verstaan we het verschil tussen de te betalen en te ontvangen rente.

Primitieve

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

begroting 2017

begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Rentelasten

1.540

1.487

1.523

1.527

3

Rentebaten

503

354

259

233

-26

Totaal financieringsfunctie

1.037

-1.133

-1.265

-1.294

-29