Jaarrekening 2017

menu

4.2.2 Uitkering Gemeentefonds

Alle gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. We noemen dat de uitkering Gemeentefonds.

Primitieve

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

begroting 2017

begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Uitkering gemeentefonds

58.161

56.470

57.300

57.183

-117

Deze uitkering mogen we overal voor inzetten. De raming voor de uitkering Gemeentefonds baseren we op de septembercirculaire 2017 en tegen actuele prijzen. Dit betekent dat we in de raming van de algemene uitkering de loon- en prijsontwikkeling van de rijksuitgaven meenemen.